ภารกิจ และวิสัยทัศน์

ภารกิจ

ทางบริษัทมีการบริการขนส่งโลจิสติกส์และการขนส่งที่หลากหลายที่มีคุณภาพสูงสําหรับการค้าระหว่างประเทศและภายในประเทศ โดยที่เราจะมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมและการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย

วิสัยทัศน์

ในฐานะบริษัทของกลุ่ม MOL ในประเทศไทย เราจะพยายามให้บริการที่เพียงพอและแข่งขันได้มากที่สุดสําหรับลูกค้าด้วยกลยุทธ์ ความยืดหยุ่น และจินตนาการ เราจะติดตามประสิทธิภาพการดําเนินงานที่สูงขึ้นโดยการพัฒนาบุคลากรการทํางานเป็นทีมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เราจะส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมโดยมาตรฐานทางจริยธรรมและสังคมสูงสุดเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจและสังคมของเรา

บริการที่รวดเร็วและซื่อสัตย์คือ MOLTHAI

molcct