fire2
fire3
 
ประกาศเรื่อง การเปิด-ปิด เวลาการทำงานของลานตู้ MOL Container Center ในสถานการณ์ไวรัส COVID-19
11 Apr 2020 16:41
 

เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ทางลานจึงขอเรียนแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการปรับเวลาการทำงานของลานตู้ MOL Container Center เป็นการชั่วคราว

โดยจะเริ่ม ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

และปรับเวลาการทำงานเป็นดังนี้   07:00 - 18.00 น. (จันทร์ - เสาร์)

หยุดวันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

หากสถานการณ์ COVID-19 สงบแล้ว ทางลานจะกลับมา เปิด-ปิด  ตามเวลาเดิม และจะแจ้งให้ทราบในลำดับถัดไป

 
 
 
 
 
 
 
 
Home About us Picture Gallery Services News & Activities Jobs Contact Us
MOL Container Center (Thailand) Co.,Ltd. Copyright © 2011. All rights reserved.